วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554

นโยบาย (Policy)

                 นโยบาย (Policy) หมายถึง กรอบงานที่กำหนดขึ้นให้บุคคลต่างๆในองค์การยอมรับ  ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับการตัดสินใจของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา นโยบายเป็นวิธีที่พยายามกำหนดวิธีตัดสินใจไว้ก่อนที่เรื่องต่างๆจะเกิดขึ้น หลีกเลี่ยงการแก้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆหรือเกิดขึ้นซ้ำๆกัน เป็นเรื่องช่วยให้ความสะดวกแก่ผู้บริหาร นโยบายจะมีลักษณะแตกต่างกันตามระดับขององค์การ
 ระบบบริหาร  มี   ระบบใหญ่ๆ
                1. ระบบอุปถัมภ์ (Patronange  System)   เป็นระบบเส้นสาย เจ้าขุนมูลนาย  ถ้าคนที่เข้ามาดีก็ถือว่าโชคขององค์การ ถ้าได้คนเฮงซวยก็ถือว่าเป็นกรรม
    2. ระบบคุณธรรม (Merit  System)  เป็นระบบที่เหมาะสมที่สุด  มีหลัก 4 ประการ
            หลักความเสมอภาค (Equality of Opportunity) ให้โอกาสทุกคน ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ไม่คำนึงข้อจำกัดเรื่องฐานะ ศาสนา แหล่งกำเนิด
            หลักความสามารถ (Competence)  
            หลักความมั่นคง (Security)
            หลักความเป็นกลางในการทำงาน (Political  neutrality)